1. Voorrang 

Deze algemene voorwaarden worden aanvaard bij de ondertekening door de opdrachtgever van een bestelbon, offerte of overeenkomst. 

Deze algemene voorwaarden hebben te allen tijde voorrang op de voorwaarden van de  opdrachtgever, en, behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de  opdrachtgever afstand van zijn eigen algemene voorwaarden. 

 1. Offerte 

Onze offertes worden opgesteld in functie van de gegevens die de opdrachtgever ons op het  ogenblik van de prijsaanvraag heeft verstrekt. 

De offerteprijs geldt enkel voor de opdracht vermeld in de offerte. Wijzigingen aan de  oorspronkelijke offertegegevens door de opdrachtgever zullen worden verrekend.  De geldigheidsduur van een offerte bedraagt 30 dagen. 

 1. Facturatie en laattijdige betaling 

Behoudens andersluidende bepalingen in onze prijsofferte, zullen onze werken en leveringen  aan de volgende betalingsvoorwaarden onderworpen zijn: 

 • 20% bij de opdracht; 
 • 20% bij de levering van materialen en/of het ogenblik van de startdatum; het saldo naargelang de vordering der werken bij de ontvangst van de facturen. 

Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel binnen de 15 dagen  na de factuurdatum. 

Ieder factuurprotest dient te gebeuren binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de  factuur per aangetekend schrijven, bij gebreke waaraan de factuur wordt geacht definitief te  zijn aanvaard. 

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag wordt,  van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een  verwijlinterest van 12% per jaar, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Daarnaast zal  het bedrag van de onbetaald gebleven facturen, ten titel van schadevergoeding, van  rechtswege verhoogd worden met 10%, met een minimum van € 125,00, vanaf de dag  volgend op de vervaldag van de facturen, eveneens van rechtswege en zonder  ingebrekestelling. 

 1. Omvang van de werken 

Indien wij opdracht krijgen om meerwerken uit te voeren zullen zij aanvullend gefactureerd  worden in regie. Meerwerken dienen steeds voorafgaandelijk en schriftelijk bedongen te  worden.

Indien de opdrachtgever een gedeelte van de werken annuleert in toepassing van artikel 1794  van het Burgerlijk Wetboek, hebben wij recht op een onherleidbare vergoeding ten belope  van de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds  geleverde materialen en benodigdheden, bovendien vermeerderd met een bedrag gelijk aan  20 % van de waarde van de minwerken exclusief BTW.  

 1. Leveringen en termijnen 

Elke termijn van levering van arbeid en uitvoering van werken, indien deze vermeld wordt,  wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat  aan de opdrachtgever niet toe de bestelling te annuleren of schadevergoeding te vorderen,  evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. 

Elke gebeurtenis die een onvoorzienbare en onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe  dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen, wordt als een geval van overmacht  beschouwd, zo onder meer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen,  slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal,  storingen en moeilijkheden inzake transport, enz. die zich bij onszelf of bij onze leveranciers  voordoen. 

De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder  schadevergoeding met zich mee dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd  wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die  nodig is om de werf weer op te starten. Een tenietgaan of beschadiging van de geleverde zaak  of het uitgevoerde werk door overmacht, of ingevolge de eigen fout van de opdrachtgever of  van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van ons. 

De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden  aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke  voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de opdrachtgever worden gelegd, zonder  voorafgaande ingebrekestelling. De werf dient door de opdrachtgever, in ons voordeel,  gratis voorzien te worden van elektriciteit en water. De opdrachtgever zorgt voor een  zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging  daarvan. 

 1. Aansprakelijkheid 

De opdrachtgever is aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de  werf aan onze goederen, aangestelden of onderaannemers en hun materialen, zowel  ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of  voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. 

Wij zijn onder geen beding aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de  beschadiging van door de opdrachtgever aan ons toevertrouwde materialen of werken van  welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere  manipulatie ook aan ons gevraagd, en dit zowel op als buiten de werf, alsmede tijdens het  transport of de afbraak/plaatsing ervan.  

 1. Oplevering 

De verzending van onze eindafrekening geldt als verzoek om oplevering. 

Indien geen oplevering werd voorzien, worden de werken, vijftien dagen na datum van de  eindafrekening, definitief en onherroepelijk als aanvaard beschouwd. 

 1. Eigendomsvoorbehoud 

Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven onze  eigendom tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en accessoria. Bij uitdrukkelijke afwijking van art. 1788 van het Burgerlijk Wetboek, is het risico van de zaak  ten laste van de opdrachtgever. Zo deze, voor de voorlopige oplevering- op welke wijze ook – teloor gaat of verdwijnt, moet het verlies, zowel wat het materiaal/de goederen als wat het  maakloon betreft, door de opdrachtgever gedragen worden. 

 1. Opzegging 

Indien de opdrachtgever de gesloten overeenkomst opzegt, hetzij voor of tijdens de  uitvoering van de werken, zal hij, in overeenstemming met artikel 1794 van het Burgerlijk  Wetboek, steeds gehouden zijn een onherleidbare vergoeding te betalen ten belope van de  reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds  geleverde materialen en benodigdheden, bovendien vermeerderd met een bedrag gelijk aan  20 % van de totale aannemingssom exclusief BTW. Deze clausule is geen schadebeding; de te  betalen vergoeding vormt de tegenwaarde voor de uitoefening van de  opzeggingsbevoegdheid en de gederfde winst. 

 1. Ontbinding 

Wij kunnen, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, de overeenkomst eigenmachtig  en zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter ontbinden in geval van wanprestatie  van de opdrachtgever, onverminderd ons recht op vergoeding van de werkelijk geleden  schade. 

Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst eigenmachtig te ontbinden bij  overlijden, onbekwaamverklaring, faillissement, collectieve schuldenregeling, staking van  betaling, ontbinding van de vennootschap of wijziging van de vennootschapsvorm van de  opdrachtgever. 

 1. Intellectuele eigendom 

Alle tekeningen, ramingen, schema’s, ontwerpen, technische gegevens en/of publicaties door  ons verstrekt, blijven onze uitsluitende eigendom. 

 1. GDPR – Verwerking persoonsgegevens 

Als gevolg van uw informatie- of offerteaanvraag of de tussen ons gesloten overeenkomst,  kunnen wij persoonsgegevens van u verwerken. Bv Inovar dient hierbij te worden  beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4, 7) van de Algemene  Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verwerking van deze  persoonsgegevens is noodzakelijk voor de goede uitvoering van onze diensten en wordt ook  voor dat doel door ons verwerkt. 

Deze persoonsgegevens zullen niet worden doorgeven aan derden, met uitzondering van  eventuele personen voor wie het noodzakelijk is over die persoonsgegevens te beschikken in  het kader van de correcte uitvoering van onze diensten. In ieder geval waken wij erover dat  deze verwerking steeds met de nodige vertrouwelijkheid en gepaste beveiligingsmaatregelen  plaatsvindt. 

U heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens diverse rechten. Meer informatie  over de verwerking van de persoonsgegevens en de manier waarop eventuele rechten  kunnen worden uitgeoefend, kunt u vinden in onze Privacyverklaring op onze website. 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. 

Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering  van deze voorwaarden, alsook elk ander geschil betreffende of verband houdende met deze  overeenkomst, zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de Ondernemingsrechtbank  Gent, afdeling Oostende, en verder de rechtbanken van het arrondissement West 

Vlaanderen, afdeling Brugge.